51 sakthi peetam list Tamil Nadu

51 sakthi peetam list Tamil Nadu

51 sakthi peetam list tamil nadu. Goddess 51 Shakti peetam have been set up all over India. We can now see the reason for the formation of these Shakti peetam through a small collection of how it came to be. Shakthi peetam are the Shakti peetam of the temples where the body of Sati Devi, the form of Adhisakti, fell.

Of these, 51 Shakti peetam are known as Atsara Shakti peetam, eighteen Shakti peetam are known as Mahasakti peetam. And four Shakti Peethas are known as aadi Shakti peetam.

Even if you can’t visit all the Shakti Peethas, you have to visit the 4 Adi Shakti Peetha. The rule is that you have to worship the Bhairav wherever you go.

Datsayani, insulted by her father Dakshan, curses the yajna to perish and burns in the yajna performed by Datsan saying that she does not want Dakshan given body.

The vīrapattira created by Shiva destroyed the sacrifice. In a grief over the death of his wife, Shiva took his wife’s dead body and dance the ulit tandavam.

To stop Shiva’s dance, Vishnu threw his chakra weapon on Datsayini’s body in 51 pieces and after Shiva’s serenely scattered Datsayini’s body parts fell places are called shakthi peetam. Later Datsayini bornas Parvatarajan’s daughter Bharathi and married to shiva.

Though the 51 Shakti peetam of Goddess are all over India we need to know for sure where they are.

51 Shkathi Peetam

Kamatchi Kanchipuram Kamakodi Peetam Tamil Nadu

Meenakshi Madurai Minister peetam Tamil Nadu

Mookambikai Kollur Arthanari Peetam Karnataka

Visalachchi Kasi Manikarnika Peetam Uttar Pradesh

Sankari Mahakalam Madhya Pradesh

Parvathavarthini Rameswaram Sethu Peetam Tamil Nadu

Akilandeswari Thiruvanaika Gnanapeedam Tamil Nadu

Abhita Gujambal Thiruvannamalai Aruna Peetam Tamil Nadu

Kamalampal Thiruvarur Kamalai Peedam Tamil Nadu

Bhagwati Kanyakumari Tamil Nadu

Maha Kali Madhya Pradesh

Mangalambigai Kumbakonam Vishnu Shakti peetam Tamil Nadu

Vaishnavi Vaishnavi Peetha Kashmir

Nanda Devi Vindhya Sala Vindhya Peetam Mirzapur

Brahmarampal Srisailam Location Andhra Pradesh

Margattaiyini Rudrakodi Rudrasakthi Peetham Himachal Pradesh

Gnanambika Kalahasti Gnanapeedam Andhra Pradesh

Kamakhya Guwahati Kamakire Peedam

Sambhu Nageshwari Jwalamukhi Peetham Kashmir

Abirami Thirukkadaiyur Tamil Nadu

Bhagwati Kodungallur Maha Shakti Peetha Kerala

Mahalakshmi Kolhapur Kalaveera Peetham Maharashtra

Stanupriya Kurusethram upadesa Peetham Haryana

Mahakali Thiruvelankadu Kali Peetham Tamil Nadu

Main Kali Kolkata Utra Shakti Peetham West Bengal

Bhairavi Puri Bhairavi Peetham Orissa

Manikkampal Thirachavaramma Manikka Peetham Andhra Pradesh

Ambaji dwaraka Shakti Peetham Gujarat

Parasakthi Thirukurtalam Parasakthi Peetham Tamil Nadu

Mukti Nayaki Hastinapuram Jayanti Peetham Haryana

Lalita Ingoi Hill Chaya Peetam Tamil Nadu

Gayatri Pushkar Gayatri Peetam Rajasthan

Chandrabhaga Somnath Prabhas Peetham Gujarat

Ulaganayagi Papanasam Vimala Peetham Tamil Nadu

Gandhimati Tirunelveli Gandhi Peetham Tamil Nadu

Brahmavidya Thiruvenkadu Pranava Peetham Tamil Nadu

Dharmanisamvardini Thiruvaiyaru Dharma Peetam Tamil Nadu

Tripurasundari Thiruvetriyoor Ishi Peetham Tamil Nadu

Mahisamartini Devipattinam Veera Shakthi Peetam Tamil Nadu

Nakuleswari Nakulam Udyanapitam Himachal Pradesh

Thirupuramalini Jalandram Jalandhara Peetham Punjab

Triyambakadevi Triyambagam Tirikona Peetham Maharashtra

Chamundeswari Mysore Sambhapraba peedam Karnataka

Srilalita Prayag Prayag Peetham Himachal Pradesh

Nilambika Shimla Shamala Peetham Himachal Pradesh

Bhavani Tulajapuram Utpalapeedam Maharashtra

Bhavani Pasupathi Kathmandu Shakti Peetham Nepal

Madrani Gaya Thiruveni Peedam Bihar

Patrakarni Gokarnam Karnapeedam Karnataka

Viraj Stambeswari Hajipur Virajpeedam Uttar Pradesh

Dakshayani Manasarovar Tiyaka Peetham Tibet

 

These are the 51 shakthi peetam list  Tamil Nadu

Leave a Comment

%d bloggers like this: